Algemene voorwaarden

Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Fabriek Fysiek je gegevens opneemt in een cursistenadministratie- en een boekhoudsysteem. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van Stichting Fabriek Fysiek, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven bij inschrijving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Voor een uitgebreide beschrijving van ons privacy beleid, verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Inschrijving
Je schrijft je in met het aanmeldformulier. Hierbij verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het cursusgeld dat op www.fabriekfysiek.nl vermeld staat. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild zonder nadrukkelijke toestemming van Fabriek Fysiek. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De lessen en cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.
Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het aanmeldformulier te worden ingediend door een ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betaling plichtig. Zij dienen bij (online) inschrijving hun gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorgaande seizoenen zijn voldaan.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders is vermeld. Je verbindt je voor onbepaalde tijd aan Fabriek Fysiek tot een schriftelijke opzegging is ingediend.

Administratiekosten
Meld je je voor het eerst aan bij Fabriek Fysiek, dan brengen we eenmalig €15,- administratiekosten in rekening.

Wijziging persoonsgegevens
Veranderingen van je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de administratie via administratie@fabriekfysiek.nl.

Tarieven
De maandelijkse tarieven genoemd op de website www.fabriekfysiek.nl hebben betrekking op 10 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt daarbij in 10 gelijke maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juni. Bij tussentijdse opzegging vindt er een afrekening plaats op basis van het aantal daadwerkelijk gevolgde lessen. Mogelijk ontvang je dan dus nog een bedrag terug of dien je nog iets bij te betalen.

Betaling
Betaling van het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Bij je inschrijving ontvang je een formulier voor de automatische machtiging waarna we het lesgeld aan het einde van de maand van je bankrekening afschrijven. Het lesgeld wordt in termijnen geïncasseerd.
Uitgezonderd zijn korte workshops/cursussen of evenementen waar eenmalig voor wordt geïncasseerd. De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld, ongeacht of niet, geheel of gedeeltelijk, gevolgde lessen.

Kortingen en regelingen
Per cursist kan er gebruik worden gemaakt van een kortingsvorm. Een combinatie van de regelingen is niet mogelijk. De korting wordt toegepast op het laagste lesgeldtarief.

  • 10% korting bij een deelname van meerdere gezinsleden. De korting geldt op basis van dezelfde lesgeldplichtige.
  • 10% studentenkorting op vertoon van een geldige studentenkaart.
  • Gelrepas. Als je in het bezit bent van een Gelrepas (een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm) krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van De Gemeente Arnhem. Vul je Gelrepasnummer in op het digitale inschrijfformulier.
  • Stichting Jeugdfonds Cultuur Arnhem. Het fonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een cultuureducatieve instelling. Gezinnen die geen recht hebben op de GelrePas maar een beperkt besteedbaar inkomen hebben kunnen een aanvraag doen via een intermediair.
  • Stichting Leergeld. Bij Stichting Leergeld kun je een aanvraag doen voor een bijdrage van een cursus. Kijk voor de voorwaarden op de website van de gemeente Arnhem/Rheden of Duiven/Westervoort.
  • Dullertstichting. Mensen uit Arnhem en de omgeving die zich in een sociaal isolement bevinden of om medische of psychische reden een les willen volgen kunnen een financieel steuntje in de rug aanvragen bij de Dullertstichting.
  • Studentensportkaart Arnhem. Als student in Arnhem kun je voor €20,95 per maand kun je op verschillende plekken sporten.

Bijkomende kosten theaterbezoek/kledingrichtlijn
Uitvoeringen zijn onderdeel van het lesprogramma. Houdt daarom rekening met kosten voor een theaterbezoek. Daarbij komen eventueel nog kosten voor een kostuum.
Ook geldt er voor de circuslessen een kledingrichtlijn. De aanschaf van kleding voor de lessen kan kosten met zich meebrengen.
Mocht je dit financieel niet kunnen bekostigen, denken wij graag mee over manieren waarop wij hierin kunnen ondersteunen.

Niet-tijdige betaling
Wanneer de automatische betaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (gestorneerd) zal je zelf de betaling moeten doen voor de 10e van de daaropvolgende maand. Na de tiende proberen we het bedrag nogmaals af te schrijven waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 2 euro administratiekosten. Zijn er meerdere keren geen betaling verricht dan kan de leerling geen toegang krijgen tot de les.

Incasso
Bij het niet voldoen van de betalingsverplichting zoals hierboven beschreven gaan de vorderingen ter incasso. Alle door Fabriek Fysiek gemaakte kosten zoals incassokosten, administratiekosten, rente en gerechtelijke kosten door het innen van de achterstallige lesgelden zijn voor rekening van de leerling/ouder/verzorger.

Opzegtermijn
Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden bij Stichting Fabriek Fysiek via administratie@fabriekfysiek.nl of per post naar De Wolflaan 8, 6815 HJ Arnhem. Mondelinge of telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. We hanteren de wettige opzegtermijn van een kalendermaand. Je betaalt na het schriftelijk opzeggen nog 1 maand contributie.

Overstappen van cursus
In overleg is het mogelijk om over te stappen naar een andere les. Neem hiervoor contact op met administratie@fabriekfysiek.nl.

Ziekte en verhindering
Als cursisten verhinderd zijn vindt er geen restitutie plaats.
In geval van ziekte of andere overmacht is het opschorten van de betaling mogelijk. Hiervoor dient de cursist/verantwoordelijke een schriftelijk verzoek in te dienen. Bij de ontvangst van de melding zal de betaling per de 1e van de volgende maand worden stopgezet. Bij herstel zal eerst de administratie op de hoogte moeten worden gebracht alvorens weer de les te betreden. Bij langdurige ziekte (met overhandiging van een doktersverklaring) heb je altijd recht op restitutie van het lesgeld voor de periode dat je afwezig bent geweest.

Lesuitval
Bij uitval van lessen door ziekte van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les verplaatst. Mocht de les toch uitvallen, dan ontvang je hiervan tijdig telefonisch bericht. Fabriek Fysiek behoudt het recht om per cursus twee lessen te laten uitvallen in geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. Indien meer lessen uitvallen heb je recht op restitutie.
Bij opheffing van de les door Fabriek Fysiek heb je recht op de restitutie van de lessen die niet meer gevolgd kunnen worden.
Als je door ziekte of om andere redenen niet kunt deelnemen aan een les verzoeken wij je om je voor aanvang van de les af te melden via administratie@fabriekfysiek.nl. Verhindering van een cursist geeft geen recht op restitutie of het inhalen van een les op een ander moment.
Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Fabriek Fysiek liggen, worden niet ingehaald.

Proefles
Om zeker te weten dat de les aan je verwachtingen voldoet, kun je vrijblijvend een proefles volgen. Indien je besluit door te gaan met de les betaal je vanaf de eerstvolgende les.

Stagiaires
Fabriek Fysiek biedt stagiaires de kans leservaring op te doen binnen de lespraktijk en binnen de organisatie van het bedrijf.

Aansprakelijkheid
Fabriek Fysiek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen van gebruikers in of nabij locaties van Fabriek Fysiek. Dit geldt zowel tijdens de lessen en/of repetities, op de heen- en terugweg en bij voorstellingen (eventueel op een andere locatie). Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Wij nemen vele maatregelen om risico’s uit te sluiten. Hoe wij hier mee om gaan kun je lezen op onze website.

Overmacht
Fabriek Fysiek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Hieronder vallen situaties waarbij de omstandigheden het uitvoeren van de activiteiten tijdelijk of blijvend onmogelijk of bezwaarlijk maken, zoals natuurrampen, stakingen, epidemieën, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen, calamiteiten en bouwoverlast.
Hieronder vallen tevens omstandigheden bij personen, diensten en/of instellingen waarvan Fabriek Fysiek gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van activiteiten.

Gedragscode
Pesten en discriminatie worden niet getolereerd.
Het is niet toegestaan om op locaties van Fabriek Fysiek te roken, drugs te gebruiken of alcohol te nuttigen onder de 18 jaar. Leerlingen die onder invloed zijn wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Wij nemen in een dergelijk geval naderhand altijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht het lokaal te verlaten tijdens de lessen. (Huis-)dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft.

Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of bij ongeoorloofd gedrag of misbruik van materialen. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan tot 1 kalendermaand na ontzegging.
In uitzonderingsgevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

Publicaties / Copyrights
Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film- web- en lesmateriaal betrekking hebbend op Stichting Fabriek Fysiek ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden.

Fotografie en Video
Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto’s en video- opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt, zoals promotie, website en informatie. Op het aanmeldformulier kan men aangeven of de foto’s en video’s gepubliceerd mogen worden. Wij vragen vooraf bij mogelijke publicatie nogmaals toestemming aan personen die herkenbaar in beeld zijn.

Auteursrecht
Indien door Fabriek Fysiek cursusmateriaal beschikbaar wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan eventueel studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan lesmateriaal van docenten, regisseurs, componisten of choreografen te gebruiken voor optredens elders, zonder toestemming van de docent/regisseur/choreograaf/componist/choreograaf.

Suggesties, opmerkingen en klachten
Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten door te mailen naar info@fabriekfysiek.nl. Wanneer je niet tevreden bent over de inhoud van de lessen kun je dit bespreken met de docent of door je klacht te mailen naar info@fabriekfysiek.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Schriftelijke klachten worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk beantwoord.

Vertrouwenspersoon
Ouders en leerlingen die in de lessen aanlopen tegen ongewenst gedrag kunnen contact opnemen met Mascha van den Barselaar door een mail te sturen naar mascha@fabriekfysiek.nl.

Tot slot
Met het digitaal verzenden van het aanmeldformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Stichting Fabriek Fysiek. Fabriek Fysiek behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Fabriek Fysiek is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie.

Contactgegevens
Bezoekadres: Neerlandstuinstraat 16, 6822 DH Arnhem
Postadres: Wolflaan 8 6815 HJ Arnhem
Email: info@fabriekfysiek.nl
Website: www.fabriekfysiek.nl
KvK nummer: 77435524